Pažymėkite klaidą tekste pele, paspaudę kairįjį pelės klavišą

Ekologiškų produktų ženklinimas: tikėti ar ignoruoti?

Ekologiškas maistas
„Shutterstock“ nuotr. / Ekologiškas maistas
Šaltinis: www.ekorekomendacijos.lt
0
A A

Leiskite pak­lausti, kaip renkatės maisto pro­duk­tus preky­bos cen­tru­ose? Prieš dedami prekę į pirkinių maišelį, pasižiūrite į kainą, galio­jimo datą, kiekį ir pro­dukto kilmę. Tačiau, be šių kri­ter­ijų, pirkėjai linkę sumokėti už ekologiškas prekes, pažymė­tas „eko“ ženkleliu . Tačiau ar visuomet turime laiko skaityti etiketes ir įsitik­inti, kad šiuo ženkleliu pažymė­tas pro­duk­tas tikrai yra ekologiškas?

Štai kele­tas rekomen­dacijų, kurios padės nepasiklysti „eko“ pro­duktų ženklin­imo labirintuose.

Kas yra ekologiški produktai?

Ekologiškas pro­duk­tas – tai aukš­tos koky­bės mais­tas, pagam­intas darant min­i­malų poveikį aplinkai. Jis yra sveikesnis ir saugesnis tiek žmogui, tiek aplinkai.

Pasak spe­cial­istų, ekologiškas pro­duk­tas – tai aukš­tos koky­bės mais­tas, pagam­intas darant min­i­malų poveikį aplinkai. Jis yra sveikesnis ir saugesnis tiek žmogui, tiek aplinkai. Tokių pro­duktų sudė­tyje nėra sinte­tinių maisto priedų (dažik­lių, saldik­lių, kon­ser­vantų, emul­ga­torių), chem­i­nių medži­agų (sunkieji meta­lai, pes­ti­cidų likučiai, nitratai, antibi­otikų, hor­mon­ais), genetiškai mod­i­fikuotų pro­duktų, jie išauginti, rūpinan­tis aplinka.

Lietu­voje plačiai paplitęs žodis „ekologiškas“ yra daž­ni­au­siai sie­ja­mas su pro­dukto žali­ava, t. y. užaug­in­tas ekologiškame ūkyje. Tuo tarpu žodis „organic“ (iš kurio ir kilęs lietu­viškas ver­ti­mas) turi platesnę prasmę. Organi­nis pro­duk­tas – tai natūralus ir kiek įmanoma mažiau perdirb­tas bei saugo­mas nenau­do­jant sin­te­tinių priedų (pvz. dujų) pro­duk­tas (ne tik užaug­in­tas ekologiškame ūkyje).

Kuri­ais „eko“ ženklais tikėti, o kuri­uos ignoruoti?

1. Tikrieji ekožen­klai – pagrįsti dau­gia­lyp­i­ais kri­ter­i­jais, kon­troli­uo­jami trečio­sios šalies, remi­asi viso pro­dukto būvio ciklo ver­tin­imu.

Rinkdamiesi prekes preky­bos cen­tru­ose, pasitikėti turė­tume ekologiško pro­dukto ženklu, kuris yra kon­troli­uo­ja­mas trečio­sios šalies. Tai tikra­sis eko ženklas, nes tokį tur­inti prekė pri­valo ati­tikti nus­taty­tus griež­tus, mok­sliškai pagrįs­tus kri­ter­i­jus ir stan­dar­tus, o ati­tikimą kon­troli­uoja neprik­lau­soma orga­ni­zacija. Nors analogiškų eko ženklų stan­dar­tai gali skirtis, tačiau toks eko ženklas garan­tuos, kad ši prekė vien­aip ar kitaip turės mažesnį poveikį aplinkai ir mūsų sveikatai.

2. Gam­intojo ar tiekėjo ženklas ant pro­duktų reklamini­ais tik­slais.

Ženklai
Ženklai

Tuo tarpu pačių gam­intojų ar tiekėjų suteikti ženklai („Jokių E“, „Be konservantų“, „Be fos­fatų“, „Tik iš natūralių medži­agų“, „Viskas iš gam­tos“, „Be hor­monų“, „Be mėsos pakaitalų“ ir kt.) yra nau­do­jami rinkodaros ar reklamini­ais tik­slais. Toki­ais ženklais pažymė­tos prekės negaran­tuoja žmogaus sveikatai vertin­gos sudėties.

3. Kiti ženklai ir deklaraci­jos (pateikiama specifinė kieky­binė tech­n­inė infor­ma­cija apie tam tikrus para­metrus, pvz., energi­jos sunau­do­jimą, CO2 emisiją, van­dens taršą).

Daž­ni­au­siai sutinkami ekožen­klai Lietuvoje

Lapas su žvaigždėmis – nuo 2010 m. liepos 1 d. ES ekologiško maisto gaminio logotipu (lapas iš žaliame fone išdėstytų žvaigždžių) pri­val­oma ženklinti visus fasuo­tus ekologiškus gaminius, pagam­intus bet kuri­oje Europos Sąjungos val­sty­bėje narėje ir atitinkančius būt­inus stan­dar­tus. Juo gali būti ženkli­nami ir impor­tuo­jami gaminiai. Kartu su ES ženklu gali būti nau­do­jami ir kiti – pri­vatūs, region­iniai ar nacionaliniai logotipai.

Ženklai
Ženklai

„Ekologi­nis žemės ūkis”. Šį ženklą nus­tatyta tvarka nau­doja ser­ti­fikuoti Lietu­vos ekologinės gamy­bos ūkininkai bei perdirbė­jai, kartu su ser­ti­fikav­imo įstai­gos “Ekoa­gros” ženklu.

„Ekologiškas žemės ūkis” („Organic farm­ing”). Ekologiškų maisto pro­duktų gam­into­jai Euro­pos Sąjun­goje nuo 2000 metų gali nau­doti šį ekologinį ženklą. Šiam ženklui gauti keliami gana aukšti kri­ter­i­jai, nes ekologiški turi būti ne mažiau kaip 95 pro­c. galu­tinio produkto. Eko ženklų kat­a­logą rasite čia.

Kaip pasirinkti ekologišką maistą?

  • Nauja ten­den­cija Lietu­voje — „Eko“ tur­gavi­etėmis nusivylę pirkė­jai vis daž­niau patys vyk­sta į ekologiškus ūkius, kuri­u­ose daržoves ar vai­sius gali nusiskinti savo rankomis. Taip laimi visi: ūkininkas sutaupo savo laiką, mes mėgau­jamės tikrai šviežiomis daržovėmis ir vaisi­ais. Ūkininkui belieka tik pasverti ir pasakyti kainą. Taip įsigy­tos daržovės ir vaisiai bus ne tik švieži, bet ir turės savo istoriją.
  • Jeigu perkate pro­duk­tus tur­guje ir par­davė­jas tvirtina, kad tai ekologiška pro­duk­cija, – prašykite ser­ti­fikato.
  • Jei perkate preky­bos cen­tru­ose ir abejo­jate pro­dukto ženklin­imu, atkreip­kite dėmesį į pro­dukto galio­jimo laiką – kuo trumpes­nis galio­jimo laikas, tuo didesnė gal­imybė, kad pro­duk­tas yra natūralus.

Daugiau rekomendacijų rasite čia.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt
Pažymėkite klaidą tekste pele, paspaudę kairįjį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie Ji24.lt